Tư vấn Đầu tư

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

02 - 07 - 2018


Nội dung Hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An và Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm tập trung giải quyết các thủ ...

Thong ke