• Luôn luôn hành động theo Hiến pháp và luật pháp quốc gia và thông lệ quốc tế;
  • Định hướng theo thị hiếu người tiêu dùng trên cơ sở luật pháp và sự phát triển của cộng đồng xã hội;
  • Nắm vững thời cơ, cơ hội trên quan điểm phát triển quốc gia và quốc tế;
  • Gắn bó mật thiết với các tổ chức chính trị, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội để tạo dựng cơ hội phát triển;
  • Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBNV nhằm đáp ứng tốt nhất có thể phục vụ sự phát triển lâu dài và bền vững;
  • Đoàn kết sức mạnh cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong việc bảo vệ thành quả đạt được phục vụ mục tiêu đặt ra;
  • Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh qua các năm gắn với đa dạng hoá mục tiêu đầu tư, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng;
  • Không ngừng tạo dựng, gia tăng giá trị tài sản cho các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác...
  • Giải quyết việc làm và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống CBNV và xã hội;
  • Chia sẻ lợi ích và đóng góp công sức chung cho mục tiêu quốc gia và dân tộc về sự phát triển.
Thong ke