Khu ReSort – Du lịch sinh thái

Địa chỉ: Thạch Linh – Hà Tĩnh - Can Lộc - Hà Tĩnh
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm:  Thạch Linh – Hà Tĩnh 

- Vốn đầu tư: 350 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm:  Thạch Linh – Hà Tĩnh 

- Vốn đầu tư: 350 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm:  Thạch Linh – Hà Tĩnh 

- Vốn đầu tư: 350 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Thong ke