Cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Thanh Niên Vĩnh Phúc

Địa chỉ: 69 – Nguyễn Chí Thanh– TP Vĩnh Yên – VP - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập Báo cáo KTKT.

- Chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Thanh Niên Vĩnh Phúc.

- Tổng vốn đầu tư: 8,5 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện           : 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập Báo cáo KTKT.

- Chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Thanh Niên Vĩnh Phúc.

- Tổng vốn đầu tư: 8,5 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện           : 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập Báo cáo KTKT.

- Chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Thanh Niên Vĩnh Phúc.

- Tổng vốn đầu tư: 8,5 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện           : 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập Báo cáo KTKT.

Thong ke