Thư viện văn bản » Hệ thống văn bản Luật Xây dựng

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số 16/2003/QH11 26/11/2003
Chi tiết
NĐ số 02/2006/NĐ-CP 05/01/2006

 Nghị định quy định về Quy chế quản lý khu đô thị mới

Chi tiết
NĐ số 12/2009/NĐ-CP
Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chi tiết
Tông tư số 31/2009/TT-BXD 10/9/2009
Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi tr­ường – Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư­ số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng  9 năm 2009.

Chi tiết