Thư viện văn bản » Luật Thuế đất phi nông nghiệp

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 48/2010/QH12
Luật số 48/2010/QH12 Quy định chi tiết về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chi tiết
Nghị định số 53/2011/NĐ-CP Ngày 01/07/2011
Nghị định  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 

Chi tiết