Thư viện văn bản » Luật Thuế đất Phi nông nghiệp

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 48/2010/QH12 Ngày 17/06/2010
Luật số 48/2010/QH12 Quy định chi tiết về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chi tiết
Số: 53/2011/NĐ-CP Ngày 01/07/2011
Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chi tiết
Số: 153/2011/TT-BTC Ngày 11/11/2011

Thông tư Hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 


Chi tiết
Số: 45/2011/TT-BTNMT Ngày 26/12/2011

Thông tư này hướng dẫn việc xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm và diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 7 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 


Chi tiết
B-BTC-042988-TT
Thủ tục Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm - Bộ Tài chính

Chi tiết
B-BTC-043082-TT

Thủ tục Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm - Bộ Tài chính 


Chi tiết