Thư viện văn bản » Luật Khoa học Công nghệ 2013

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 29/2013/QH13 Ngày 18/06/2013

Nội dung chính Luật Khoa học Công nghệ 2013:

  • Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
  • Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
  • Hợp đồng khoa học và công nghệ
  • Đầu tư phát triển Khoa học và công nghệ
  • Hội nhập quốc tế về Khoa học và công nghệ

Chi tiết