Thư viện văn bản » Luật Bảo vệ Môi trường 2014

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 55/2014/QH13 23/06/2014

Nội dung chính của Luật Bảo vệ Môi trường 2014:

 • Quy hoạch, Kế hoạch Bảo vệ môi trường 
 • Bảo vệ môi trường 
  • trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
  • trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
  • đô thị, khu dân cư
  • biển và hải đảo; nước, đất và không khí
 • Ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Quản lý chất thải
  • chất thải nguy hại 
  • chất thải rắn thông thường
  • nước thải
  • bụi, khí thải
  • tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ
 • Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn môi trường
 • Quan trắc môi trường
 • Thông tin, Chỉ thị, Thống kê môi trường
 • Nguồn lực bảo vệ môi trường
 • Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
 • Xử lý vi phạm về môi trường
 • Bồi thường thiệt hại về môi trường

Chi tiết