Thư viện văn bản » Hiến pháp 2013

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Ngày 28/11/2013

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 


Chi tiết