Thư viện văn bản » Hệ thống văn bản Luật Đầu tư

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật đầu tư số 59/2005/QH11

Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.


Chi tiết
Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu  tư

Chi tiết
Nghị định số 101/2006/NĐ-CP
Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Chi tiết
Nghị định số 108/2009/NĐ-CP
Nghị định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao -  Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Chi tiết
Nghị định số 61/2010/NĐ-CP
Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chi tiết