Thư viện văn bản » Hệ thống văn bản Luật Đất đai

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số 13/2003/QH11
Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Chi tiết