Thư viện văn bản » Hệ thống Luật quy hoạch Đô thị

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
SỐ 30/2009/QH12 Ngày 17 , tháng 6, năm 2009

Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.


Chi tiết