Thư viện văn bản » Hệ thống Luật Quy hoạch Đô thị

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 30/2009/QH12 Ngày 17/06/2009

Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.


Chi tiết
Số: 37/2010/NĐ-CP Ngày 07/04/2010

Nghị định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng theo quy hoạch; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị. 


Chi tiết
Số: 38/2010/NĐ-CP Ngày 07/04/2010

Nghị định này quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 


Chi tiết
Số: 39/2010/NĐ-CP Ngày 07/04/2010

Nghị định này quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam. 


Chi tiết
Số: 64/2010/NĐ-CP Ngày 11/06/2010

Nghị định này quy định về quản lý cây xanh tại các đô thị trên phạm vi toàn quốc. 


Chi tiết
Số: 10/2010/TT-BXD Ngày 11/08/2010

Thông tư này quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị bao gồm: Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và đồ án thiết kế đô thị riêng. 


Chi tiết
Số: 11/2010/TT-BXD Ngày 17/08/2010

Cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị


Chi tiết
Số: 19/2010/TT-BXD Ngày 22/10/2010

Thông tư quy định về Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.  


Chi tiết
Số: 07/2011/TT-BXD Ngày 28/06/2011

Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.  


Chi tiết
Số: 23/2012/TT-BTC Ngày 16/02/2012

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 


Chi tiết
Số: 01/2013/TT-BXD Ngày 08/02/2013

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí lập, thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn. 


Chi tiết
Số: 06/2013/TT-BXD Ngày 14/05/2013

Thông tư này hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng. 


Chi tiết
Số: 80/2014/NĐ-CP Ngày 06/08/2014

Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao... 


Chi tiết