Thư viện văn bản » Hệ thống Luật Nhà ở

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 65/2014/QH13 Ngày 25/11/2014

 Nội dung chính của Luật nhà ở 2014:

 • Quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận…
 • Chính sách phát triển nhà ở: Dự án Nhà ở thương mại, Nhà ở công vụ, Nhà ở để phục vụ tái định cư, Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.
 • Chính sách Nhà ở xã hội
 • Tài chính cho phát triển nhà ở
 • Quản lý, sử dụng nhà ở: Bảo hành, Bảo trì, Cải tạo; Phá dỡ
 • Quản lý, sử dụng chung cư
 • Giao dịch về nhà ở: gồm các hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở.
 • Hệ thống thông tin về nhà ở, Cơ sở dữ liệu về nhà ở
 • Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo về nhà ở

Chi tiết
Số: 27/2015/QĐ-TTg Ngày 10/07/2015
Quyết định 27/2015/QĐ-TTg: 
Tiêu chuẩn nhà ở công vụ gồm:
 • Tiêu chuẩn diện tích sử dụng
 • Định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ. 

Chi tiết
Số: 99/2015/NĐ-CP Ngày 20/10/2015

Nghị định 99/2015/NĐ-CP:

 • Sở hữu nhà ở
 • Phát triển nhà ở
 • Quản lý, sử dụng nhà ở
 • Giao dịch về nhà ở

Chi tiết
Số: 100/2015/NĐ-CP Ngày 20/10/2015

Nghị định 100/2015/NĐ-CP:

 • Phát triển và quản lý nhà ở xã hội  

Chi tiết
Số: 101/2015/NĐ-CP Ngày 20/10/2015

Nghị định 101/2015/NĐ-CP:

Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

 • Trình tự, thủ tục thực hiện
 • Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà
 • Cơ chế, chính sách ưu đãi

Chi tiết
Số: 25/2015/TT-NHNN Ngày 09/12/2015

 Thông tư 25/2015/TT-NHNN:

 • Việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các tổ chức tín dụng

Chi tiết
Số: 26/2015/TT-NHNN Ngày 09/12/2015
Thông tư 26/2015/TT-NHNN:
 • Thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Chi tiết
Số: 09/2015/TT-BXD Ngày 29/12/2015

 Thông tư 09/2015/TT-BXD:

 • Quản lý sử dụng nhà ở công vụ
 • Thuê nhà ở công vụ
 • Phụ lục: Các biểu mẫu liên quan


Chi tiết
Số: 02/2016/TT-BXD Ngày 15/02/2016
Thông tư 02/2016/TT-BXD:
 • Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Chi tiết