Thư viện văn bản » Hệ thống Luật KD Bất động sản

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 66/2014/QH13 Ngày 25/11/2014
Nội dung chính của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014:
 • Kinh doanh bất động sản có sẵn: 
  • mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
  • chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
  • chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản 
  • môi giới bất động sản
  • sàn giao dịch bất động sản 
  • tư vấn bất động sản
  • quản lý bất động sản
 • Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Chi tiết
Số: 12/2011/TT-BXD Ngày 01/09/2011
Thông tư 12/2011/TT-BXD: 
(hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP, được thay thế bởi Nghị định 116/2013/NĐ-CP)
 • Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Chi tiết
Số: 121/2013/NĐ-CP Ngày 10/10/2013
Nghị định 121/2013/NĐ-CP:
Hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong:
 • hoạt động xây dựng; 
 • kinh doanh bất động sản; 
 • khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 
 • quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
 • quản lý phát triển nhà và công sở.

Chi tiết
Số: 02/2014/TT-BXD Ngày 12/02/2014

Thông tư 02/2014/TT-BXD:

 • Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. 

Chi tiết
Số: 19/2014/TT-BXD Ngày 10/12/2014

Thông tư 19/2014/TT-BXD:

(Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010)

 • Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. 

Chi tiết
Số: 76/2015/NĐ-CP Ngày 10/09/2015

Nội dung chính của Nghị định 76/2015/NĐ-CP:

(Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản)

 • Điều kiện của tổ chức, các nhân kinh doanh bất động sản;
 • Hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản;
 • Chuyển nhượng hợp đồng:
  • thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn
  • mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần dự án bất động sản.

Chi tiết
Số: 117/2015/NĐ-CP Ngày 12/11/2015

Nội dung chính của Nghị định 117/2015/NĐ-CP:

Về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản:

 • Xây dựng, quản lý;
 • Khai thác, sử dụng;
 • Trách nhiệm của những người có liên quan. 

Chi tiết
Số: 11/2015/TT-BXD Ngày 30/12/2015

Thông tư 11/2015/TT-BXD:

 • Việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản;
 • Điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Chi tiết