Thư viện văn bản » Hệ thống Luật Đất đai

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Luật số: 45/2013/QH13 Ngày 29/11/2013.
Nội dung chính của Luật Đất đai 2013:
 1. Quyền và trách nhiệm của Nhà Nước, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;
 2. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất;
 3. Các giao dịch về đất;
 4. Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất;
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất;
 6. Các vấn đề về tài chính, hệ thống thông tin đất đai;
 7. Chế độ sử dụng các loại đất;
 8. Thủ tục hành chính và các vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai.

Chi tiết
Số: 43/2014/NĐ-CP Ngày 15/05/2014
Nội dung chính của Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
 • Hệ thống quản lý đất đai;
 • Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất;
 • Giao dịch về đất đai;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Chế độ sử dụng các loại đất;
 • Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Chi tiết
Số: 44/2014/NĐ-CP Ngày 15/05/2014
Nội dung chính của Nghị định 44/2014/NĐ-CP:
 • Phương pháp định giá đất; 
 • Xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; 
 • Định giá đất cụ thể; 
 • Tư vấn xác định giá đất.

Chi tiết
Số: 45/2014/NĐ-CP Ngày 15/05/2014
Nội dung chính của Nghị định 45/2014/NĐ-CP:
 1. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất
 2. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
 3. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất...
 4. Miễn, giảm tiền sử dụng đất
 5. Thu nộp tiền sử dụng đất

Chi tiết
Số: 46/2014/NĐ-CP Ngày 15/05/2014
Nội dung chính của Nghị định 46/2014/NĐ-CP:
 • Xác định, Miễn giảm, Thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi tiết
Số: 47/2014/NĐ-CP Ngày 15/05/2014
Nội dung chính của Nghị định 47/2014/NĐ-CP:
 • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chi tiết
Số: 23/2014/TT-BTNMT Ngày 19/05/2014
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) và Nội dung;
 • Xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Các mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành phôi Giấy chứng nhận.
 • Sơ đồ thửa đất và tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận.

Chi tiết
Số: 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19/05/2014
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:
 • Thành phần hồ sơ địa chính; 
 • Lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; 
 • Cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
 • Mẫu sổ (Sổ địa chính,...) 
 • Mẫu văn bản trong thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...
 

Chi tiết
Số: 25/2014/TT-BTNMT Ngày 19/05/2014
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT:
 • Lập, Chỉnh lý, Quản lý, Sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất. 
 • Các Phụ lục về Ký hiệu, Mẫu sổ, Mẫu văn bản... liên quan.

Chi tiết
Số: 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02/06/2014
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT:
 • Chỉ tiêu, Hệ thống biểu và Nội dung, Phương pháp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai;
 • Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
 • Kiểm tra, thẩm định kết quả.
 • Phụ lục: Giải thích cách xác định Loại đất, Người sử dụng, quản lý đất; Biểu mẫu;… 

Chi tiết
Số: 29/2014/TT-BTNMT Ngày 02/06/2014
Thông tư 29/2014/TT-BTNMT:
 • Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện;
 • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.
 • Phụ lục:
  • Hệ thống biểu, Mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  • Mẫu tờ trình phê duyệt, Mẫu quyết định phê duyệt, Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  • Các ký hiệu và hình thức thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất…

 


Chi tiết
Số: 30/2014/TT-BTNMT Ngày 02/06/2014
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT:
 • Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 
 • Phụ lục: Các mẫu văn bản liên quan.

Chi tiết
Số: 76/2014/TT-BTC Ngày 16/06/2014
Thông tư 76/2014/TT-BTC:

(Hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP)

 • Xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất;
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất;
 • Ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất.
 • Phụ lục: Các mẫu văn bản liên quan.

Chi tiết
Số: 77/2014/TT-BTC Ngày 16/06/2014
Thông tư 77/2014/TT-BTC:
(Hướng dẫn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP)
 • Xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 • Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Chi tiết
Số: 34/2014/TT-BTNMT Ngày 30/06/2014
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT:
 • Xây dựng, Quản lý, Khai thác hệ thống thông tin đất đai;
 • Hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Phụ lục: Văn quản liên quan đến cung cấp dữ liệu đất đai.

Chi tiết