Thư viện văn bản » Hệ thống văn bản Luật Xây dựng

Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn mới

 

Tiªu chuÈn quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n

 

1. Phạm vi ®iÒu chØnh

1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c néi dung lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n, bao gåm mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong ranh giới hành chính của một xã, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung.

1.2. Tiªu chuÈn nµy lµ c¬ ®Ó thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính của một xã.

2. §èi t­îng ¸p dông

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân theo các quy định trong tiªu chuÈn này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Tµi liÖu viÖn dÉn

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam- Quy ho¹ch x©y dùng

- QCVN 14: 2009/BXD- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n

- QCXDVN 02: 2008/BXD- Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam- Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn dïng trong x©y dùng- PhÇn 1

- TCVN 4454: 1987- Quy ho¹ch ®iÓm d©n c­­ x·, hîp t¸c x·- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

- TCVN 6696- 200- B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n hîp vÖ sinh- Yªu cÇu chung b¶o vÖ m«i tr­êng

- TCVN  7956: 2008-  NghÜa trang ®« thÞ- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.

- TCXDVN 262 : 2002-  Nhµ trÎ, tr­­êng mÉu gi¸o. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

- TCVN 3978-1984- Tr­­êng häc phæ th«ng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

- TCVN 4054: 2005- §­­êng «t«- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

- 22 TCN 210: 1992- §­­êng giao th«ng n«ng th«n

- TCVN 7957: 2008- Tho¸t n­­íc- m¹ng l­­íi vµ c«ng tr×nh bªn ngoµi- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

- QCVN 08: 2008/BTNMT- Quy chuÈn quèc gia vÒ chÊt l­­îng n­­íc mÆt

- QCVN 09: 2008/BTNMT- Quy chuÈn quèc gia vÒ chÊt l­­îng n­­íc ngÇm.

- TCVN 5945: 2005- N­­íc th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i.

- QCVN 11: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­­íc th¶i c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n.

- QCVN 12: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­­íc th¶i c«ng nghiÖp giÊy vµ bét giÊy.

- QCVN 13: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­íc th¶i c«ng nghiÖp dÖt may.

 

 

4. Gi¶i thÝch tõ ng÷

C¸c thuËt ng÷ trong tiªu chuÈn nµy ®­­îc lÊy theo c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cã liªn quan vµ c¸c thuËt ng÷ d­­íi ®©y ®­­îc hiÓu nh­­ sau:

4.1. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n

Lµ viÖc tæ chøc kh«ng gian c¸c khu chøc n¨ng, hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi, h¹ tÇng kü thuËt vµ ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n theo m« h×nh n«ng th«n míi.

4.2.  Đất ở (khu«n viªn ë)

Lµ khu ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho sinh ho¹t cña hé gia ®×nh (bÕp, nhµ vÖ sinh, nhµ t¾m) vµ c¸c kh«ng gian phô trî kh¸c (khu s¶n xuÊt, s©n v­­ên, chuång tr¹i, ao…). trong cïng mét thöa ®Êt cña mét hé gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹i c¸c ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n.

5. Yêu cầu chung

5.1. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó lËp quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n ph¶i phù hợp quy ®Þnh trong QCVN 14 : 2009, Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n.

5.2. Quy  hoạch xây dựng m¹ng l­­íi ®iÓm d©n c­­ nông thôn phải ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:

- Phï hîp víi ®Þnh h­­íng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña x·, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng n«ng th«n míi, tiÕt kiÖm vµ khai th¸c hiÖu qu¶ ®Êt ®ai, ®¸p øng c¸c nhu cÇu phôc vô  ®êi sèng d©n sinh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trªn ®Þa bµn x·;

 - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c quy ho¹ch chuyªn ngµnh, dù ¸n kh¸c cã liªn quan ®· ®­­îc phª duyÖt hoÆc ®ang triÓn khai trªn ®Þa bµn x· (nh­­: s¶n xuÊt,  thuû lîi, giao th«ng ...);

- Ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng x· héi, h¹ tÇng kü thuËt thiÕt yÕu ph¶I ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cho c¸c giai ®o¹n 5 n¨m, 15 n¨m vµ tÇm nh×n 30 n¨m;

 - Khi tiÕn hµnh chØnh trang vµ c¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c­­ hiÖn h÷u ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm hiÖn tr¹ng cña x·, ®ång thêi giữ gìn và phát huy bản sắc v¨n ho¸ truyền thống, vùng, miền và bảo tồn các di sản (nếu có);

- CÇn dù kiÕn quy ho¹ch míi, quy ho¹ch më réng c¸c khu d©n c­­ phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®Þa ph­­¬ng;

- Dự báo dân số và nhu cầu xây dựng các loại công trình.

5.3. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n ph¶i phï hîp víi ®Æc tr­­ng sinh th¸I c¸c vïng miÒn vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ- x· héi, kh¶ n¨ng sö dông ®Êt ®ai, tËp qu¸n s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña ng­­êi d©n vµ c¸c ®Æc tr­ng kh¸c.

5.4. Khi lËp quy ho¹ch ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a khu vùc c¶i t¹o víi khu vùc x©y míi, ®¸p øng yªu cÇu phôc vô ®êi sèng vµ s¶n xuÊt.

5.5.  Hạn chế phát triển các điểm dân cư manh mún, phân tán, h×nh thµnh c¸c đim dân c­­ tËp trung nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn, hiÖu qu¶ cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng vµ h¹ tÇng kü thuËt.

 

6.  Yêu cầu đối với đất để xây dựng míi và mở rộng các điểm dân cư nông thôn

Khi quy ho¹ch x©y dùng míi vµ më réng ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n ngoµi viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong QCVN 14  : 2009/BXD – Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n, cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau:

6.1.  Khu ®Êt x©y dùng ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­­íi ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn liªn hÖ thuËn tiÖn trong sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña ng­­êi d©n. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm d©n c­­ ®Õn khu vùc canh t¸c kh«ng lín h¬n 2 km.

6.2. Khu ®Êt x©y dùng ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

         - Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a viÖc x©y dùng hiÖn t¹i víi dù kiÕn ph¸t triÓn t­­¬ng lai;

         - §áp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh;

         - §¶m b¶o chØ tiªu sö dông ®Êt cho viÖc x©y dùng ®ång bé h¹ tÇng kü thuËt;

         - Sö dông ®Êt x©y dùng hiÖn cã, h¹n chÕ tèi ®a viÖc lÊy ®Êt canh t¸c cho môc ®Ých x©y dùng, ®Æc biÖt ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¨ng suÊt cao;

         - §¶m b¶o yªu cÇu vÒ cÊp tho¸t n­íc, xö lý n­íc th¶i, vÖ sinh m«i tr­êng vµ an toµn ch¸y næ;

         - §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng, , du lÞch, v¨n ho¸, lÞch sö, tÝn ng­­ìng...

6.3. Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện ®Êt ®ai cña tõng ®Þa ph­­¬ng nh­­ng kh«ng ®­îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong B¶ng 1.

Bảng 1. Chỉ tiêu sử dụng đất điểm dân cư nông thôn

Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

Đất ở (các lô đất ở gia đình)

≥ 25

Đất xây dựng công trình dịch vụ c«ng céng

5

Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật

5

§Êt cây xanh c«ng céng

2

§Êt n«ng, l©m ng­­ nghiÖp; ®Êt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, phôc vô s¶n xuÊt

Tuú thuéc vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn cña tõng ®Þa ph­¬ng

7. Yªu cÇu quy ho¹ch kh«ng gian ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n

7.1.  Yªu cÇu phân khu chức năng

7.1.1. Các khu chức năng chính trong ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n bao gåm:

- Khu ë (gåm nhµ ë vµ  c¸c  c«ng tr×nh phôc vô trong th«n, xãm);

- Khu trung t©m x·;

- C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt;

- C¸c c«ng tr×nh hạ tầng kỹ thuật cña x·;

- C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi cña x·;

- Côm c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp (nÕu cã);

- Khu dµnh cho c¸c môc ®Ých kh¸c (quèc phßng, du lÞch, di tÝch lÞch sö...).

Chó thÝch: C¸c chØ tiªu  quy ho¹ch vÒ x©y dùng n«ng th«n theo yªu cÇu cña bé tiªu chÝ quèc gia vÒ n«ng th«n míi tham kh¶o phô lôc A.

7.1.2.  ViÖc ph©n chia c¸c khu chøc n¨ng ph¶i ®¶m b¶o hîp lý vÒ giao th«ng ®i l¹i, s¶n xuÊt, gi¶i trÝ, sinh ho¹t céng céng vµ b¶o vÖ m«i tr­­êng sèng.

7.1.3. B¸n kÝnh phôc vô cña c¸c c«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng ®èi víi c¸c ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n tèi ®a lµ 5 km.

7.1.4. C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ phôc vô s¶n xuÊt kh«ng bè trÝ trong khu ë, mµ nªn bè trÝ g¾n víi ®ång ruéng, gÇn ®Çu mèi giao th«ng vµ ®­îc bè trÝ thµnh côm ®Ó thuËn tiÖn bè trÝ hÖ thèng kü thuËt vµ thuËn lîi trong qu¸ tr×nh sö dông.

7.1.5. Dù b¸o ®Êt ®ai x©y dùng cho c¸c khu chøc n¨ng ph¶I ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu sö  dông tr­­íc m¾t  vµ ph¸t triÓn trong t­­¬ng lai.

 

7.2. Yªu cÇu quy hoạch khu ở

7.2.1. Quy ho¹ch khu ë ph¶i g¾n víi viÖc tæ chøc c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi nh­­ tr­­êng häc, tr¹m y tÕ, chî... nh»m ®¶m b¶o phôc vô tèt nhu cÇu cña ng­­êi d©n vµ tæ chøc hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi. Diện tích đất ở ®­­îc lÊy theo B¶ng 1.

Chó thÝch: §èi víi c¸c vïng miÒn kh¸c nhau cho phÐp diÖn tÝch ®Êt ë cña mçi hé gia ®×nh lÊy theo quy ®Þnh trong phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.

7.2.2. Bè côc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong khu«n viªn ë ph¶i thuËn tiÖn cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­­êng. C¨n cø vµo yÕu tè khÝ hËu tõng vïng ®Ó chän gi¶i ph¸p bè côc mÆt b»ng, h­­íng nhµ thÝch hîp. Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc nhà ở phï hîp víi phong tôc, tập quán v¨n ho¸- x· héi, truyền thống xây dựng từng vùng, miền.

7.2.3. Nh÷ng ®iÓm d©n c­­ gÇn ®­­êng giao th«ng lín hoÆc ë khu vùc ven ®« cã thÓ x©y dùng nhµ v­ên, nhµ liªn kÕ (chia l«) ®Ó thay thÕ cho nhµ ë n«ng th«n truyÒn thèng; nh­­ng tæ chøc kh«ng gian ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu tæ chøc h¹ tÇng kü thuËt vÒ l©u dµi, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­­êng khu ë vµ phï hîp víi c¶nh quan kiÕn tróc n«ng th«n trong khu vùc.

7.2.4. Trong l« ®Êt ë cña mçi hé gia ®×nh n«ng nghiÖp bao gåm kh«ng gian phôc vô sinh ho¹t vµ kh«ng gian ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo m« h×nh v­­ên- ao- chuång. DiÖn tÝch v­­ên trång rau, c©y ¨n qu¶... tuú vµo tõng ®Þa ph­­¬ng ®Ó x¸c ®Þnh cho phï hîp.

7.2.5. Kho¶ng c¸ch tõ nhµ ë (chØ cã chøc n¨ng ë) tíi c¸c khu ch¨n nu«i, s¶n xuÊt  tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch > 200 m. NÕu nhµ ë kÕt hîp víi s¶n xuÊt hoÆc lµm nghÒ phô th× chØ ¸p dông cho c¸c lo¹i h×nh Ýt g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­­êng khu ë.

7.2.6.  C¸c hé gia ®×nh ph¶i x©y dùng bÓ xÝ tù ho¹i hoÆc b¸n tù ho¹i. Tr­­êng hîp kh«ng thÓ thiÕt kÕ bÓ xÝ tù ho¹i hoÆc b¸n tù ho¹i th× sö dông hè xÝ hai ng¨n nh­­ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­­êng.

7.2.7.  Chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc- gia cÇm trong khu«n viªn l« ®Êt hé gia ®×nh (nÕu cã) ph¶i ®Æt c¸ch xa nhµ ë và đường đi chung ít nhất 5m, cuèi h­­íng giã vµ ph¶i cã hè chøa ph©n, r¸c, tho¸t n­­íc th¶i ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­­êng.

            R¸c vµ n­íc th¶i ph¶i ®­îc thu gom vµ xö lý  tr­íc khi th¶i ra khu«n viªn ë cña hé gia ®×nh.

7.3.  Yªu cÇu quy hoạch khu trung tâm xã

7.3.1. Tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph­¬ng, mçi x· có thể có trung tâm chính và trung tâm phụ. Trung t©m x· n»m trªn ®­­êng trôc x·, ®¶m b¶o sù liªn hÖ thuËn tiÖn ®Õn c¸c ®iÓm d©n c­­ trong x· vµ víi bªn ngoµi.

7.3.2. Khu trung t©m x· cã thÓ ®­­îc kÕt hîp víi khu di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, tÝn ng­­ìng cña ®Þa ph­¬ng (nÕu cã).

7.3.3. Tại khu trung tâm x· ®­­îc b trí các công trình dÞch vô c«ng céng quan träng như:

- Trô së  xã, bao gåm:  §¶ng ñy,  Uû ban nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi cña x· (Hội Nông dân, Héi Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh, Mặt trận Tổ quốc...), Công an, ChØ huy tr­ëng qu©n sù, V¨n phßng -thèng kª;  §Þa chÝnh - x©y dùng; Tµi chÝnh- kÕ to¸n - thuÕ; T­ ph¸p-hé tÞch; V¨n ho¸ -x· héi;

-  Các công trình công cộng kh¸c, bao gåm: nhµ trÎ, tr­êng mÇm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, tr¹m y tÕ, trung t©m v¨n ho¸- thÓ thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, ®iÓm phôc vô b­u chÝnh viÔn th«ng.

a) Trô së xã:

- Trô së x· ®­­îc x©y dùng tËp trung ë trung t©m x·, thuËn tiÖn giao th«ng vµ c¸c ho¹t ®éng ®èi néi, ®èi ngo¹i.

- Diện tích đất x©y dùng tối thiểu là 1.000m2.  

- Định mức diÖn tÝch sử dụng trụ sở làm việc của trô së cơ quan xã được quy định tối đa theo từng khu vực như sau:

+ Khu vực đồng bằng, trung du:  ≤ 500 m2;

­                        + Khu vực miền núi, hải đảo:  ≤ 400 m2.

- MËt ®é x©y dùng : 50%,, mËt ®é c©y xanh : 30%.

b) C«ng tr×nh gi¸o dôc:

- Mỗi xã phải quy hoạch x©y dùng nhµ trÎ, tr­­êng mÇm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, ®­­îc bố trí ®¶m b¶o phôc vô tèt nhu cÇu cña ng­­êi d©n vµ ®ãng gãp x©y dùng bé mÆt cho khu trung t©m x·, th«n.

- ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, cã thÓ chia thµnh c¸c ®iÓm tr­­êng, bè trÝ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Þa bµn x·.

- Khu vùc x©y dùng tr­­êng ph¶i ®¶m b¶o yên tĩnh, có điều kiện vệ sinh tốt, bảo đảm học sinh đi lại được an toàn và thuận tiện.

- Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ trường ph¶i phï hîp víi c¸c tiêu chuẩn chuyên ngành (TCXDVN 262: 2002 vµ TCVN 3978-1984).

Nhà trẻ, trường mÇm non:

- B¸n kÝnh phôc vô :

+ §èi víi khu vùc thÞ x·, ngo¹i thµnh, n«ng th«n : ≤ 1.000m;

+ §ối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:  2.000m.

-  Diện tích khu đất xây dựng:

+ §ối với khu vực ®ång b»ng:  8m2/trÎ;

+ §ối với khu vực miền núi: 12m2/trÎ.

- C¬ cÊu c¸c khèi c«ng tr×nh :

            + Khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

+  Khối phòng tổ chức ăn: khu vực nhà bếp và kho;

+ Khối hành chính quản trị : văn phòng trường; phòng hiệu trưởng (phã hiÖu tr­­ëng); phòng hành chính quản trị; phòng Y tế; phòng bảo vệ; phòng giành cho nhân viên;

+ S©n v­­ên, c©y xanh, khu vÖ sinh, b·i ®Ó xe.

- MËt ®é x©y dùng:

+ DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh  £ 40%;

+ DiÖn tÝch s©n v­­ên, c©y xanh : 40%;

+ DiÖn tÝch giao th«ng néi bé : 20%.

 - Quy m« tr­­êng: 3 - 15 nhãm, líp. Quy m« nhãm trÎ:  15 - 25 trÎ/nhãm vµ mÉu gi¸o ; 25 - 35 trÎ/líp. §èi víi khu vùc miÒn nói, vïng s©u, vïng xa cho phÐp bè trÝ thµnh c¸c ®iÓm tr­­êng.

- Quy m« tr­­êng, líp theo c¸c vïng miÒn xem  phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.

Trư­ờng tiÓu häc

- B¸n kÝnh phôc vô :

+ Khu vực thÞ x·:  500m;

+ Khu vùc ngo¹i thµnh, n«ng th«n: 1 km

+ Khu vùc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn : ≤ 2km.

- Diện tích khu ®Êt xây dựng:

+ §ối với khu vực ®ång b»ng: 6m2/häc sinh;

+ §ối với khu vực miền núi: 10m2/học sinh.

- §èi víi c¸c tr­­êng miÒn nói, vïng s©u , vïng xa cho phÐp bè trÝ c¸c ®iÓm tr­­êng.

- C¬ cÊu c¸c khèi c«ng tr×nh :

            + Khối phòng học;

    + Khối phục vụ học tập: phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng; phòng giáo dục nghệ thuật; thư­ viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng truyền thống và hoạt động Đội;

+  Khối hành chính quản trị : phòng Hiệu trưởng (phã hiÖu tr­­ëng) ; phòng giáo viên; văn phòng; phòng y tế học đư­ờng; kho; phòng thư­ờng trực, bảo vệ;

+ Sân ch¬i, b·i tËp, khu vÖ sinh, b·i ®Ó xe.

-  MËt ®é x©y dùng:

+ DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh : 30%;

+ DiÖn tÝch c©y xanh : 40%;

+ DiÖn tÝch s©n ch¬i, b·i tËp : 30% .

- Quy m« tr­­êng, líp theo c¸c vïng miÒn xem phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.

Tr­­êng trung häc c¬ së:

- B¸n kÝnh phôc vô:

+  Khu vùc ®ång b»ng : 1km ¸ 2km;

+  Khu vùc miÒn nói, vïng s©u, vïng xa : 3km ¸ 4km.

- Diện tích khu ®Êt xây dựng:

+ §ối với khu vực ®ång b»ng: 6m2/häc sinh;

+ §ối với khu vực miền núi: 10m2/học sinh.

- C¬ cÊu c¸c khèi c«ng tr×nh :

+ Khối phòng học: Phòng học, phòng học bộ môn;

+ Khối phục vụ học tập: Nhà tp đa năng, thư vin, phòng thiết bị giáo dục, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống;

+  Khối hành chính quản trị : phßng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng giáo viên; phòng y tế học đường, nhà kho, phòng thường trực; khu vệ sinh, b·i để xe;

+ Sân ch¬i, b·i tËp.

-  MËt ®é x©y dùng:

+ DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh : 40%;

+ DiÖn tÝch c©y xanh : 30%;

+ DiÖn tÝch s©n ch¬i, b·i tËp : 30% .

- Quy m« tr­­êng, líp theo c¸c vïng miÒn xem trong phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.

c) Trạm y tế x·:

- Trạm y tế xã cần đặt tại nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát, có nguồn nước tốt, liên hệ thuận tiện với khu ở. Môi trường xung quanh ph¶i bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh.

- C¬ cÊu c¸c khèi c«ng tr×nh :

Khèi nhµ chÝnh:

            + Phòng tư vấn, tuyên truyền  ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu;

            + Phßng khám bệnh, chữa bệnh;

            + Phßng y tế cộng đồng;

            + Phßng s¶n vµ  kế hoạch hóa gia đình;

            + Phßng lưu, theo dõi bệnh nhân;

+ Phßng nghiệp vụ (xét nghiệm đơn giản, pha chế thuốc nam, bán thuốc), vườn thuốc nam hoặc vườn cây;

+ Phßng cấp phát thuốc thông thường.

Khèi phô trî: Nhµ kho, nhµ bÕp, nhµ vÖ sinh, nhµ ®Ó xe (nÕu cã)

- S©n ph¬i, v­­ên thuèc:

- Diện tích đất cho 1 tr¹m y tÕ x·:   500m2 . NÕu  cã v­­ên thuèc 1000m2 .

- MËt ®é x©y dùng:

+ DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh : 35%.

+ DiÖn tÝch c©y xanh ( diÖn tÝch c©y bãng m¸t, v­ên hoa, v­ên thuèc nam) : 30%.

d) Trung tâm văn hóa - thể thao

- B¸n kÝnh phôc vô:   5 km;

- Diện tích đất x©y dùng : §èi víi trung t©m v¨n ho¸ x· 1.000 m2 ; ®èi víi nhµ v¨n ho¸ th«n , b¶n:   500 m2;

- Diện tích đất dành cho tập luyện thể dục, thể thao: từ 2 - 3m2/người.

- C¬ cÊu c¸c khèi c«ng tr×nh :

+ Nhà Văn hóa cấp xã có sức chứa : 150 chỗ, trong ®ã để tổ chức các hoạt động: học tập cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triền lãm, phòng đọc sách báo (tối thiểu là 15 chỗ ngồi ®äc ®èi víi vïng ®ång b»ng vµ 10 chç ®èi víi vïng miÒn nói), đài truyền thanh cấp xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài trời (trong sân thể thao);

+ Cụm các công trình thể thao: Khu tập luyện ngoài trời (sân tập đa năng, sân tập riêng các môn); khu tập luyện trong nhà; bể hoặc hồ bơi (nếu có điều kiện); các công trình phụ trợ (khu vệ sinh, bãi để xe). DiÖn tÝch khu thÓ thao: 4.000m2.

Chó thÝch: - §èi víi c¸c vïng miÒn kh¸c nhau cho phÐp diÖn tÝch vµ lo¹i s©n b·i thÓ thao ®­­îc lÊy theo quy ®Þnh trong phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.

- MËt ®é x©y dùng:

            + DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh : 45%;

+ DiÖn tÝch phÇn s©n tËp ngoµi trêi:  20%;

+ DiÖn tÝch s©n v­­ên : 20%;

+ DiÖn tÝch giao th«ng néi bé: 15%.

- §èi víi c¸c x· cã ®iÒu kiÖn x©y dùng th­­ viÖn ph¶i ®¶m b¶o:

+  Diện tích xây dựng : 200m2;

+ MËt ®é x©y dùng : 40%.;

+ MËt ®é c©y xanh : 30%.

e) Chợ, cöa hµng dÞch vô:

- Mỗi xã cần tổ chức tối thiểu một chợ ®Ó kinh doanh c¸c mÆt hµng chñ yÕu phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy cña d©n c­­ khu vùc;

- Cã mÆt b»ng ph¹m vi chî phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng cña chî vµ tæ chøc dÞch vô tr«ng gi÷ xe. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng mét chî: 3000m2. §èi víi khu vùc miÒn nói: 1500m2;

- ChØ tiªu diÖn tÝch ®Êt x©y dùng : 16m2/ ®iÓm kinh doanh; DiÖn tÝch sö dông: 3m2/®iÓm kinh doanh;

- DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng chî theo c¸c vïng miÒn xem phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.

- MËt ®é x©y dùng :

            + DiÖn tÝch x©y dùng nhµ chî chÝnh (vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã m¸i kh¸c): 40%;

+ DiÖn tÝch mua b¸n ngoµi trêi: 25%;

+ DiÖn tÝch ®­­êng giao th«ng néi bé vµ b·i ®Ó xe: > 25%;

+ DiÖn tÝch s©n v­­ên, c©y xanh: 10%.

- C¸c cöa hµng dÞch vô do x· tæ chøc nªn ë trªn trôc ®­­êng chÝnh cña x· vµ kÕt hîp víi chî x·. Sè chç b¸n hµng phô thuéc vµo quy m« d©n sè vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña x·, th­êng tÝnh tõ 1.000- 2.000 d©n/chç b¸n.

g) Điểm phôc vô b­­u chÝnh viÔn th«ng:

- Cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản (bao gồm cả truy cập Internet);

- DiÖn tÝch ®Êt cÊp cho 1 ®iÓm : 150 m2.

7.4. Yªu cÇu quy hoạch c«ng tr×nh sn xut vµ phôc vô s¶n xuÊt

7.4.1.  Mçi x· ph¶i quy ho¹ch sö dông ®Êt cho :

- Khu vùc s¶n xuÊt, tiÓu thñ c«ng nghiÖp;

- Khu vùc ch¨n nu«i tËp trung;

- Khu vùc nu«i trång thuû s¶n tËp trung.

7.4.2.  Quy ho¹ch khu vùc sản xuất tiểu, thủ công nghiÖp ph¶i tÝnh ®Õn tiềm năng phát triển ngành nghề truyền thống cña ®Þa ph­­¬ng.

7.4.3.  H×nh thµnh các trang trại ch¨n nu«i hoÆc khu nu«i trång thuû s¶n tËp trung có quy mô lớn dưới hình thức trang trại gia đình hoÆc trang trại hợp doanh. Khoảng cách ly vÖ sinh gi÷a tr¹i ch¨n nu«i tËp trung víi khu ë  tèi thiÓu ph¶i lín h¬n 200 m.

7.4.4.  Sử dụng hợp lý đất đai (sản xuất lúa đặc sản, hoa màu, cây ăn quả), chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

7.4.5.  Quy ho¹ch hÖ thèng hạ tầng kỹ thuật ®Ó phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, hµng ho¸, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. 

7.4.6. Khu s¶n xuÊt tËp trung ph¶i bè trÝ ë cuèi h­­íng giã chñ ®¹o, cuèi nguån n­­íc ®èi víi khu d©n c­­ tËp trung. §¶m b¶o khong cách ly vÖ sinh phù hp vi đặc đim, quy mô vµ møc ®é ®éc h¹i ca công trình sản xuất tiểu, thủ công nghiÖp nh­ quy ®Þnh trong QCVN 14: 2009/BXD.

7.4.7. C¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt nh­­ kho n«ng s¶n, kho gièng lóa, ng«, kho ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u, kho n«ng cô vËt t­­, tr¹m xay x¸t, x­­ëng söa ch÷a c¬ khÝ n«ng cô,... ph¶i bè trÝ liªn hÖ thuËn tiÖn víi  ®­­êng giao th«ng néi ®ång.  Kho¶ng c¸ch tõ c¸c kho ph©n ho¸ häc ®Õn khu ë kh«ng ®­îc nhá h¬n 100 m.

7.4.8. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng cho mét sè c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt ®­­îc quy ®Þnh nh­­ sau:

- S©n thu ho¹ch: 35-45m2/ha canh t¸c;

- Kho thãc : 2 - 3m2/ tÊn thãc;

- Kho gièng lóa: 1 - 1,5m2/ha;

- Kho ph©n ho¸ häc: 0,5 - 1m2/ha canh t¸c;

- Tr¹m thó y x·: 440- 500m2.

7.4.9. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm tËp trung tham kh¶o quy ®Þnh trong TCVN 4454-1987 vµ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) Tr¹i nu«i lîn - xem B¶ng 2.

                        B¶ng 2

 

   Lo¹i lîn

          Tiªu chuÈn ®Êt x©y dùng m2/con

Lîn néi

Lîn ngo¹i

 Lîn thÞt

 Lîn n¸i  kh«ng nu«i con

 Lîn n¸i nu«i con

 Lîn ®ùc gièng

Tõ 3,5 ®Õn 4,5

 Tõ 5     ®Õn  6,5

  18 ®Õn 25

  25 ®Õn 30

  4   ®Õn  5

  6   ®Õn 8

  25 ®Õn 30

  30 ®Õn 35

 

b) Tr¹i nu«i gµ - xem B¶ng 3.

B¶ng 3           

Lo¹i gµ

Tiªu chuÈn ®Êt x©y dùng m2/100 con

 Gµ thÞt th­­¬ng phÈm

   hËu    ®Î  trøng  th­­¬ng  phÈm  giai  ®o¹n 

 con (1 - 35 ngµy tuæi)

 Gµ ®Î trøng th­­¬ng phÈm trong ®ã:

    + G¸ nu«i nÒn

    + Gµ nu«i lång 1 tÇng

 

  600 ®Õn  800

 

  250 ®Õn  350

 

  1500 ®Õn  2000

   800  ®Õn  1000

 

 

c) Tr¹i nu«i vÞt, ngan, ngçng - xem B¶ng 4

                       B¶ng 4

 

 

 Lo¹i vÞt, ngan, ngçng

Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt x©y dùng (m2/100 con)

Tr¹i nu«i vÞt

Tr¹i nu«i ngan

Tr¹i nu«i ngçng

 VÞt, ngan, ngçng lÊy thÞt

 VÞt, ngan, ngçng lÊy trøng

 VÞt hËu bÞ thay thÕ vÞt ®Î

    Tõ 300 ®Õn 350

Tõ 1400 ®Õn 1500

Tõ 1100 ®Õn 1200

    Tõ 300 ®Õn 400

Tõ 1500 ®Õn 1600

Tõ 1200 ®Õn 1300

    Tõ 500 ®Õn 600

Tõ 2000 ®Õn 2500

Tõ 1600 ®Õn 1800

 

7.5. Yªu cÇu quy hoạch côm c«ng nghiªp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp

7.5.1. Quy ho¹ch mÆt b»ng côm c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m mèi quan hÖ víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c cña ®iÓm d©n c­­ trong c¬ cÊu quy ho¹ch chung thèng nhÊt.

7.5.2.  Tæ chøc tèt c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh sö dông chung nh­­ h¹ tÇng kü thuËt (giao th«ng, ®iÖn, n­íc...) vµ h¹ tÇng x· héi ( tr­­êng häc, y tÕ, c«ng tr×nh v¨n ho¸, chî...).

7.5.3.  Tæ chøc tèt m«i tr­­êng lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­­êng xung quanh. Bè trÝ dải cách ly vệ sinh giữa các công trình công nghiệp và khu dân cư. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 50% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất có thể được sử dụng để bố trí bãi đỗ xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn.

7.6.  Yªu cÇu quy hoạch cây xanh, mÆt n­­íc

7.6.1.  ChØ tiªu ®Êt c©y xanh c«ng céng ®­­îc lÊy theo quy ®Þnh trong B¶ng 1.

7.6.2.  Quy hoạch trồng cây xanh ở các điểm dân cư nông thôn phải kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với các yêu cầu cải thiện môi trường sinh thái.

7.6.3. Quy ho¹ch trång c©y trong c¸c ®iÓm d©n c­­ ë x· cÇn tËn dông mäi ®Êt ®ai, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, tù nhiªn ®Ó trång c¸c lo¹i c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.

7.6.4. Quy ho¹ch trång c©y xanh trong c¸c ®iÓm d©n c­­ ph¶i kÕt hîp víi quy ho¹ch trång c©y phßng hé, c©y chèng xãi mßn vµ b¹c mµu ®Êt.

7.6.5. Chó ý trång c©y xanh trong khu trung t©m x· vµ trong c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö.

7.6.6. Ven ®­­êng trôc x·, liªn x·, ®­­êng tõ x· tíi th«n cÇn trång Ýt nhÊt mét hµng c©y ®Ó t¹o bãng m¸t vµ cho thu ho¹ch gç hoÆc hoa qu¶.

7.6.7.  CÇn tËn dông mÆt n­­íc ao, hå, s«ng suèi ®Ó t¹o m«i tr­­êng sinh th¸i vµ lµm n¬i ®iÒu hoµ tho¸t n­­íc mÆt khi cÇn thiÕt. §èi víi c¸c ao, hå tï ®äng ph¶i ®­­îc c¶i t¹o ®Ó t¹o lËp kh«ng gian c¶nh quan, sinh th¸i ®¸p øng yªu cÇu vÖ sinh m«i tr­­êng.

8.  Yªu cÇu quy ho¹ch c¶i t¹o ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n hiÖn h÷u

8.1. Khi tiÕn hµnh c¶i t¹o, chØnh trang ®iÓm d©n c­­ hiÖn h÷u ph¶i ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng quy ho¹ch sö dông ®Êt cña khu d©n c­­, khu trung t©m x·, khu x©y dùng c¸c công trình sản xuất và phục vụ sản xuất, hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ khu dµnh cho c¸c môc ®Ých kh¸c (quèc phßng, du lÞch, di tÝch lÞch sö...). Khu vùc (theo chøc n¨ng) ®· sö dông æn ®Þnh, phï hîp víi quy ho¹ch ®­­îc gi÷ l¹i; khu vùc ®· æn ®Þnh cÇn chØnh trang, c¶i t¹o. Nh÷ng khu ®Êt kh«ng cßn phï hîp ph¶i chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông.

8.2. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n trong c¸c ®iÓm d©n c­­  cò nh­­ tæ chøc l¹i c¸c kh«ng gian chøc n¨ng, n©ng cÊp m¹ng l­­íi giao th«ng vµ c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi kü thuËt.

8.3. Rµ so¸t l¹i sù ph©n bè d©n c­­ theo c¸c quy ho¹ch ®· vµ ®ang thùc hiÖn. Tuú theo tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph­­¬ng x¸c ®Þnh râ m« h×nh x· n«ng nghiÖp, x· phi n«ng nghiÖp, x· cã nghÒ truyÒn thèng, x· cã dÞch vô du lÞch, th­­¬ng m¹i.

8.4. CÇn ®Ò xuÊt quy ho¹ch míi khu d©n c­­ phï hîp víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn trong t−¬ng lai hoÆc nhu cÇu  t¸i ®Þnh c­­ khi cã yªu cÇu thay ®æi chøc n¨ng sö dông ®Êt, cho c¸c ®iÓm d©n c­­ ë c¸c vïng th­­êng xuyªn  bÞ ¶nh h­­ëng thiªn tai b¾t buéc ph¶i di dêi.

8.5. CÇn chuyÓn ®æi nh÷ng m¶nh ®Êt canh t¸c nhá lÎ xen lÉn víi ®Êt thæ c­­ ®Ó cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn hÖ thèng h¹ tÇng x· héi vµ n©ng cÊp hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt. Cã gi¶i ph¸p c¶i t¹o hoÆc x©y míi nhµ ë cho c¸c hé gia ®×nh cã diÖn tÝch d­­íi 24m2 vµ nhµ t¹m, nhµ dét n¸t cã tuæi thä d­­íi 10 n¨m.

8.6. Nhµ ë ®­­îc c¶i t¹o, n©ng cÊp phï hîp víi nhµ ë n«ng th«n truyÒn thèng cña tõng vïng miÒn.

8.7. §èi víi khu trung t©m x·, cÇn tæ chøc l¹i hoÆc ®iÒu chØnh m¹ng l­­íi các công trình công cng hoÆc n©ng cÊp c¶i t¹o ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ ®¶m b¶o tiÖn nghi phôc vô. Nh÷ng c«ng tr×nh cßn phï hîp ®­­îc ®Ò xuÊt ph¸t triÓn, më réng; nh÷ng c«ng tr×nh Ýt hoÆc kh«ng cßn phï hîp ®­­îc ®iÒu chØnh l¹i hoÆc di dêi. Khi cã ®iÒu kiÖn cÇn t¨ng mËt ®é c©y xanh t¹i c¸c khu vùc cã mËt ®é x©y dùng lín.

8.8. B¶o vÖ vµ t«n t¹o c¸c di s¶n v¨n ho¸, lÞch sö, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, c¶nh quan cã gi¸ trÞ ®· ®­îc xÕp h¹ng. C¸c c«ng tr×nh ®­­îc cải tạo n©ng cÊp hoÆc phá dỡ để xây l¹i, hoÆc x©y thªm míi ph¶i phù hợp với giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc và chất lượng của các công trình hiện có.

8.9. Tæ chøc vµ ®iÒu chØnh l¹i m¹ng l­­íi giao th«ng trªn c¬ së kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện . C¶i t¹o vµ më réng c¸c ®­­êng côt, ®­­êng hÎm hoÆc më thªm c¸c ®­­êng míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®i l¹i, sinh ho¹t, s¶n xuÊt vµ tiÕp cËn víi khu trung t©m x·.  N©ng cÊp c¶i t¹o kÕt cÊu mÆt ®­êng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã, ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng.

Chó thÝch: C¸c lo¹i kÕt cÊu mÆt ®­­êng th­­êng ®­­îc sö dông lµ tông xi măng, ®¸ d¨m v÷a xi m¨ng hoÆc ®¸ d¨m cÊp phèi, c¸t sái trén xi m¨ng,  g¹ch vì, xØ lß cao...

8.10. C¶i thiÖn hoÆc bæ sung thªm c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt nh­­ tr¹m cÊp ®iÖn, tr¹m cÊp n­­íc tËp trung cho c¸c khu d©n c­ ­ tËp trung vµ khu trung t©m x·.

8.11. C¶i t¹o hoÆc x©y dùng míi nhµ xÝ hîp vÖ sinh (nh­­ nhµ xÝ cã bÓ tù ho¹i, nhµ xÝ hai ng¨n ñ ph©n t¹i chç hoÆc xÝ thÊm hîp vÖ sinh).

8.12. X©y dùng hÖ thèng cèng hoÆc m­­¬ng tho¸t n­­íc cã tÊm ®an theo địa hình tự nhiên ®Ó tho¸t n­íc chung. Më réng hå, ao, ®Çm, kênh, rạch ®Ó tho¸t n­­íc, chèng óng, ngËp và làm sạch nước thải tự nhiên.

8.13. Cã gi¶i ph¸p thu gom vµ xö lý n­­íc th¶i tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, lµng nghÒ tr­­íc khi tho¸t ra hÖ thèng tho¸t n­­íc chung.

8.14. Tæ chøc thu gom, phân loại và ch«n lÊp chất thải rắn v« c¬ từ c¸c hộ gia đình vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n. Không ®­­îc xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá.

8.15. Cã gi¶i ph¸p di dêi chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất,  các cơ sở công nghiệp g©y ®éc h¹i, ô nhiễm môi trường vào khu ch¨n nu«i, khu cụm c«ng nghiÖp, tiểu thủ công nghiệp tập trung.

8.16. Tæ chøc bè trÝ c¸c ®iÓm thu gom r¸c th¶i trong tõng th«n vµ tr¹m trung chuyÓn r¸c th¶i cho tõng x· hoÆc côm x·. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh ®èi víi tr¹m trung chuyÓn r¸c tham kh¶o quy ®Þnh trong 9.5.2.

8.17. Kh«ng x©y dùng míi nghÜa trang trong c¸c ®iÓm d©n c­­ hiÖn h÷u. §èi víi c¸c nghÜa trang nh©n d©n hiÖn h÷u cÇn c¶i t¹o đường đi vµ hÖ thèng  tho¸t n­­íc mÆt xung quanh nghÜa trang. Trång c©y xanh vµ cã rào c©y ngăn bao quanh khu vùc nghÜa trang.

9. Yªu cÇu quy hoạch hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt

9.1.  Quy ho¹ch chuẩn bị kỹ thuật

9.1.1.  Quy ho¹ch san nÒn

- Quy hoạch san đắp nền ph¶i tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp, bảo vệ cây lưu niên, lớp đất mầu. San nền giật cấp các khu vực có độ dốc từ 10% đến 20%, kè các mái dốc tạo mặt bằng đủ để xây dựng công trình;

- ChØ tiÕn hµnh san đắp nền khi ®· xác định vị trí quy ho¹ch xây dựng công trình và có quy hoạch thoát nước mưa.

9.1.2.  Quy hoạch thoát nước mưa

- Cần lựa chọn hệ thống thoát nước phù hợp víi hệ thống tiêu thuỷ lợi. Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở.

- Mạng lưới tho¸t n­­íc m­­a phô thuéc vµo lo¹i mÆt phñ vµ chu kú lÆp l¹i trËn m­­a tÝnh to¸n P, ®­ù¬c lÊy theo TCVN 7957: 2008 - Tho¸t n­­íc - M¹ng l­­íi vµ c«ng tr×nh bªn ngoµi - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.

9.2.  Quy hoạch giao thông

9.2.1. Mạng lưới đường giao thông điểm dân cư nông thôn bao gåm : ®­­êng tõ huyÖn ®Õn x·, liªn x·, ®­­êng tõ x· xuèng th«n, ®­­êng ngâ, xãm, ®­­êng tõ th«n ra c¸nh ®ång.

9.2.2.   §­­êng t huyÖn ®Õn x·, liªn x·, ®­­êng tõ x· xuèng th«n ph¶i ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt ®­­êng «t« cÊp VI  ®­­îc quy ®Þnh trong TCVN 4054-2005, nh­­ sau:

- L­­u l­­îng xe thiÕt kÕ  d­­íi 200xq®tc/ng®;

- Tèc ®é thiÕt kÕ :

+ 30km/h ®èi víi vïng ®ång b»ng;

+ 20km/h ®èi víi vïng miÒn nói.

-  ChiÒu réng phÇn xe ch¹y giµnh cho xe c¬ giíi :  3,5m/lµn xe.

- ChiÒu réng lÒ vµ lÒ gia cè:

+ §èi víi khu vùc ®ång b»ng : 1,5m;

+ §èi víi khu vùc miÒn nói: 1,25m.

- ChiÒu réng mÆt c¾t ngang ®­­êng:

+ §èi víi khu vùc ®ång b»ng :  6,5 m;

+ §èi víi khu vùc miÒn nói: 6,0 m.

9.2.3  §­­êng ngâ, xãm, ®­­êng tõ th«n ra c¸nh ®ång ph¶I phï hîp víi quy ®Þnh trong tiªu chuÈn 22 TCN 210: 1992 - §­­êng giao th«ng n«ng th«n vµ ®¸p øng yªu cÇu phôc vô cho c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp, sö dông c¸c ph­­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi nhÑ hoÆc ph­­¬ng tiÖn giao th«ng th« s¬. ChiÒu réng mÆt ®­­êng:  ≥ 3,0m.

9.2.4.   §­­êng trôc chÝnh néi ®ång ®­­îc bè trÝ phï hîp víi hÖ thèng kªnh m­­¬ng thuû lîi.

9.2.5. KÕt cÊu mÆt ®­­êng ®­­îc ¸p dông c¸c h×nh thøc kÕt cÊu mÆt ®­­êng bê tông xi măng hoÆc ®¸ d¨m, hoÆc l¸t g¹ch, c¸t sái trén xi m¨ng, hoÆc g¹ch vì, xØ lß cao.

9.2.6. CÇn tËn dông hÖ thèng s«ng ngßi, kªnh r¹ch ®Ó tæ chøc giao th«ng ®­­êng thuû phôc vô vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ ®i l¹i hµng ngµy cña ng­­êi d©n. ChiÒu réng mÆt c¾t ngang ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÝch th­­íc ph­­¬ng tiÖn giao th«ng, l­­u l­­îng giao th«ng, chiÒu dµi luång, c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t­­îng, thuû v¨n. §èi víi c¸c luång tµu th«ng th­­êng, chiÒu réng chuÈn ®­­îc lÊy theo chiÒu dµi lín nhÊt cña ph­­¬ng tiÖn giao th«ng ®­­îc sö dông phæ biÕn trªn kªnh, r¹ch.

9.3.  Quy hoạch cấp nước

9.3.1. TÝnh to¸n hÖ thèng cÊp n­­íc sinh ho¹t ®iÓm d©n c­­  n«ng th«n ph¶i ®¶m b¶o cÊp n­­íc cho c¸c giai ®o¹n qui ho¹ch ng¾n h¹n lµ 10 n¨m vµ dµi h¹n lµ 20 n¨m; ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ¨n uèng, sinh ho¹t, chăn nuôi gia cầm, gia súc; sản xuất chế biến nông sản và các ngµnh s¶n xuÊt công nghiệp khác.

9.3.2. CÇn bè trÝ tr¹m cÊp n­­íc tËp trung gÇn c¸c nguån n­­íc (n­­íc mÆt, n­­íc ngÇm), ®ảm bảo tiªu chuÈn cấp nước như sau:

- Có trang thiết bị vệ sinh và m¹ng l­­íi đường ống cấp thoát nước:  ≥ 80 lít/người/ngày;

- Có đường ống dẫn đến và vòi nước gia đình: ≥60 lít/người/ngày;

- Sö dông vßi n­­íc công cộng: ≥40lít/người/ngày.

9.3.3. ChÊt l­­îng nguån n­­íc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

      - §èi víi nguån n­­íc mÆt: phï hîp víi quy ®Þnh trong QCVN 08: 2008/BTNMT- Quy chuÈn Quèc gia vÒ chÊt l­­îng n­­íc mÆt;

      - §èi víi nguån n­­íc ngÇm: phï hîp víi quy ®Þnh trong QCVN 09: 2008/BTNMT- Quy chuÈn Quèc gia vÒ chÊt l­­îng n­­íc ngÇm.

9.3.4. Quy ®Þnh kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh ®Ó b¶o vÖ nguån n­­íc:  §èi víi nguån n­­íc ngÇm, trong ph¹m vi bán kính 20m tính từ giếng, không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước.  Đối với các giếng nước công cộng, phải chọn nơi có nguồn nước tốt, xây thành giếng cao và lát xung quanh. Đối với nguồn nước mặt, trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.

9.4. Quy hoạch cấp điện

9.4.1. Quy hoạch hệ thống cung cấp điện cho các điểm dân cư nông thôn phải căn cứ vào khả năng điện khí hóa của từng vùng;  viÖc sö dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, gió, khí bi-ô-ga, thủy điện nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân ë các vùng không có điều kiện để xây dựng thuỷ điện và phải đầu tư quá cao trong xây dựng đường dây  tải điện.

9.4.2. Yªu cÇu phụ tải điện

- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo  đạt tối thiểu yªu cÇu sau:

+ Điện năng : 200 KWh/người.năm (giai ®o¹n ®Çu 10 n¨m);  500 KWh/người.năm (giai ®o¹n sau 10 n¨m);

+ Phụ tải : 100 W/người (giai ®o¹n ®Çu 10 n¨m);  165 W/người (giai ®o¹n sau 10 n¨m);

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo  ≥15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã;

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

9.4.3. Hệ thống chiếu sáng đường cho các điểm dân cư nông thôn: khu vực trung tâm xã hoặc liên xã phải đạt ch tiªu tối thiểu :

            - §é chãi trung b×nh trªn mÆt ®­­êng: 0,2 - 0,4 Cd/m2;

            - §é räi trung b×nh trªn mÆt ®­­êng: 5 - 8Lx.

9.5.  Quy hoạch tho¸t n­íc th¶i, qu¶n lý chÊt th¶i r¾n vµ nghÜa trang

9.5.1 Thoát nước:

- Tû lÖ thu gom n­­íc th¶i vµ lùa chän hệ thống thoát nước c¸c ®iÓm d©n c­­ cÇn phï hîp víi khu vùc n«ng th«n ë c¸c vïng, miÒn kh¸c nhau:

 + §èi víi vïng ®ång b»ng: tối thiểu phải thu gom đ­­îc 80% lượng nước cấp để xử lý;

+ §èi víi vïng trung du:  tối thiểu phải thu gom đ­­îc 60% lượng nước cấp để xử lý;

+ §èi víi khu vùc miÒn nói:  tối thiểu phải thu gom đ­­îc 40% lượng nước cấp để xử lý.

- Lùa chän hÖ thèng tho¸t n­­íc ph¶i ®¸p øng yªu cÇu tho¸t n­­íc vµ ®¶m b¶o vÖ sinh. Sö dông bÓ xÝ tù ho¹i hoÆc hè xÝ hai ng¨n hîp vÖ sinh.  Xây dựng hệ thống cèng,  mương cã tÊm đan hoÆc m­­¬ng hë ®Ó tho¸t n­­íc chung.

- Tiªu chuÈn n­­íc th¶i sinh ho¹t ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong QCVN 14: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­­íc th¶i sinh ho¹t.

- Ph¶i cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý n­­íc th¶i cña các làng nghề tr­­íc khi x¶ ra hÖ thèng tho¸t n­­íc chung. N­­íc th¶i lµng nghÒ ph¶i xö lý ®¹t tiªu chuÈn lo¹i B theo tiªu chuÈn TCVN 5945: 2005- N­­íc th¶i c«ng nghiÖp.

+ §èi víi n­­íc th¶i tõ c¸c c¬ së chÕ biÕn thuû s¶n ph¶i phï hîp víi QCVN 11: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­­íc th¶i c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n.

+ §èi víi n­­íc th¶i tõ c¸c c¬ së chÕ s¶n xuÊt giÊy vµ bét giÊy ph¶i phï hîp víi QCVN 12: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­­íc th¶i c«ng nghiÖp giÊy vµ bét giÊy.

+ §èi víi n­­íc th¶i tõ c¸c c¬ së dÖt may ph¶i phï hîp víi QCVN 13: 2008/BTNMT- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ n­­íc th¶i c«ng nghiÖp dÖt may.

9.5.2. Quản lý chất thải rắn

- Cn s dng c¸c h×nh thc t hp vườn, ao chuồng, thùng rác, hầm chứa rác, hố chứa rác tự phân huỷ, hè ñ ph©n tr¸t bïn t¹i c¸c hé gia ®×nh ®Ó xö lý chÊt th¶i r¾n tõ sinh ho¹t, trång trät, ch¨n nu«i.

- H×nh thµnh c¸c hîp t¸c x·, hé kinh doanh hoÆc c¸c h×nh thøc kh¸c ®Ó thùc hiÖn thu gom chÊt th¶i r¾n v« c¬ tõ c¸c th«n tíi c¸c tr¹m trung chuyÓn vµ vËn chuyÓn tíi khu xö lý chÊt th¶i r¾n cña x· hoÆc côm x·.

- Tr¹m trung chuyÓn chÊt th¶i r¾n ®­­îc bè trÝ trong ph¹m vi b¸n kÝnh thu gom ®Õn khu xö lý tËp trung kh«ng qu¸ 2 ngµy ®ªm. Kho¶ng c¸ch cña tr¹m trung chuyÓn chÊt th¶i r¾n ®Õn ranh giíi khu d©n c­­ 20m.

- Khu xö lý chÊt th¶i r¾n ®­­îc quy ho¹ch cho mét x· hoÆc côm x· (®èi víi vïng trung du, miÒn nói) vµ huyÖn (®èi víi vïng ®ång b»ng) ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tr­­íc m¾t vµ ph¸t triÓn trong t­­¬ng lai. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh tõ khu xö lý ®Õn ranh giíi khu d©n c­­  3000m.

9.5.3. Nghĩa trang

- Mçi x· chØ nªn bè trÝ mét nghÜa trang nh©n d©n víi c¸c h×nh thøc mai t¸ng kh¸c nhau. §èi víi c¸c x· cã nhu cÇu kh¸c nhau theo tõng d©n téc, t«n gi¸o th× nªn bè trÝ thµnh c¸c khu t¸ng riªng biÖt .

Chó thÝch : §èi víi c¸c ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n cña 2- 3 x· gÇn nhau (trong b¸n kÝnh 3 km) th× quy ho¹ch mét nghÜa trang nh©n d©n chung cho c¸c x· ®ã.

-  Yêu cầu quy hoạch địa điểm nghĩa trang ph¶i phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; ®¸p øng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài.

-  DiÖn tÝch ®Êt nghÜa trang ®­­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së :

+ Tû lÖ tö vong tù nhiªn;

+ DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng cho mét mé phÇn.

- Diện tích đÊt x©y dùng cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3 m2.

Chó thÝch : DiÖn tÝch trªn ®· kÓ ®Õn ®­­êng ®i vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ng«i mé.

- Phân khu chức năng, phân lô mộ, nhóm mộ, hàng mộ, khoảng cách giữa các mộ phải thuận tiện cho việc thực hiện các nghi lễ táng (tham kh¶o TCVN  7956: 2008-  NghÜa trang ®« thÞ- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ).

- Nghĩa trang cần được quy hoạch đường đi, cây xanh, rào ngăn thích hợp. C¸c tuyÕn ®­­êng chÝnh vµ nh¸nh trong nghÜa trang ph¶i cã r·nh tho¸t n­­íc mÆt. Xung quanh nghÜa trang ph¶i cã hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­­íc mÆt.

- Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ ranh giíi nghÜa trang ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®­­îc quy ®Þnh trong B¶ng 5.

B¶ng 5- Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh cña nghÜa trang ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh¸c

§èi t­­îng cÇn c¸ch ly

Kho¶ng c¸ch tíi nghÜa trang

NghÜa trang

hung t¸ng

NghÜa trang

ch«n mét lÇn

NghÜa trang

c¸t t¸ng

Tõ hµng rµo cña hé d©n gÇn nhÊt

≥ 1.500 m

≥ 500 m

≥ 100 m

C«ng tr×nh khai th¸c n­­íc sinh ho¹t tËp trung

≥ 5.000 m

≥ 5.000 m

≥ 3.000 m

 

 

10.  Yªu cÇu quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n vïng bÞ ¶nh h­­ëng thiªn tai

10.1. §èi víi khu vùc bÞ ¶nh h­­ëng cña lò quÐt, s¹t lë ®Êt, lèc xo¸y vµ giã b·o

10.1.1. Khu ®Êt x©y dùng ph¶i ë khu vùc ®Þa h×nh cã ®é dèc thÊp, thung lòng lßng ch¶o, n¬i khuÊt giã, cao r¸o, gÇn nguån n­­íc, nh×n ra c¸nh ®ång, tr¸nh ®­­îc lò quÐt.

10.1.2. Kh«ng ®­­îc x©y dùng ®iÓm d©n c­­ trong hµnh lang vµ khu vùc cÊm x©y dùng nh­ quy ®Þnh trong QCVN 14: 2009/BXD. §èi víi khu vùc hiÖn h÷u ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, h­­íng dßng lò quÐt ra khái khu vùc d©n c­­ vµ trung t©m x· hoÆc di dêi trong tr­êng hîp cÇn thiÕt.

10.1.3. Ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè s­­ên dèc, lÊp khe vùc.

10.1.4. Cao ®é nÒn khu ë ph¶i cao h¬n ®Ønh lò lín nhÊt 0.3m; c«ng tr×nh c«ng céng: 0,5m

10.1.5. CÇn bè trÝ  c«ng tr×nh tËp trung thµnh côm vµ  bè trÝ c¸c nhµ n»m so le nhau. TiÕn hµnh trång c©y xung quanh nhµ ®Ó lµm thay ®æi tèc ®é giã.

10.1.6.  §èi víi vïng chÞu ¶nh h­­ëng ngËp lôt do óng lôt néi ®ång do m­­a lín, do lò lín ngoµi s«ng, do trµn vì ®ª, do n­­íc d©ng, do b·o… cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu sau:

- Khu vùc cã ®ª b¶o vÖ:        

+ cÇn t«n nÒn víi cao ®é x©y dùng khèng chÕ b»ng møc óng néi ®ång lín nhÊt céng 0,5m;

            + x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­­íc kÕt hîp víi tiªu thuû lîi.

- Khu vùc ch­a cã hÖ thèng ®ª b¶o vÖ: nªn x©y dùng hÖ thèng ®ª bao hoÆc t«n nÒn. X©y dùng hÖ thèng kªnh tiªu, hå ®iÒu hoµ, tr¹m b¬m tiªu.

10.1.7. §èi víi vïng ven biÓn chÞu ¶nh h­­ëng cña thuû triÒu, n­­íc biÓn d©ng do b·o, sãng lín ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng tr×nh chèng ®­­îc lò  khi mùc n­­íc triÒu cã tÇn suÊt  P= 5%

10.1.8. Bè trÝ c«ng tr×nh c«ng céng ë vÞ trÝ thuËn lîi so víi khu ë ®Ó lµm n¬i tró b·o khi cÇn thiÕt. Cã gi¶i ph¸p di dời những hé gia đình n»m trong khu vùc bÞ t¸c ®éng nguy hiÓm cña lò quÐt vµ ngËp s©u khi x¶y ra lò lôt vµ triÒu c­­êng lóc cã b·o. Lùa chän ®Êt ®ai ®Ó di dêi khu d©n c­­, khu c«ng nghiÖp (nÕu cã) ®Õn n¬i an toµn khi cã b·o lò lín (tÇn suÊt P= 5%).

10.1.9. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®ª biÓn, ®ª s«ng; c¸c hÖ thèng tiªu tho¸t lò, c¸c c«ng tr×nh cã tÝnh vÜnh cöu ph¶i xÐt tíi c¸c ®Æc tr­­ng h¶i d­­¬ng nh­­ thuû triÒu, n­­íc d©ng, sãng, giã lín khi cã b·o .

10.1.10.  Tæ chøc trång rõng phßng hé ven biÓn.

10.1.11.  Cã gi¶i ph¸p tho¸t lò thÝch hîp khi cã b·o: hå ®iÒu hoµ, ph¸ bá c¸c vËt c¶n, kh¬i th«ng hÖ thèng hå, ao s«ng, kªnh, ®Çm ph¸. HÖ thèng tho¸t n­­íc ®­­îc thiÕt kÕ ch¶y vµo s«ng, hå (nÕu cã) hoÆc vµo kªnh m­­¬ng thuû lîi.

10.1.12. Quy ho¹ch phßng lò cÇn bè trÝ ®iÓm s¬ t¸n khÈn cÊp,  cøu hé, ch÷a bÖnh; chuÈn bÞ vËt t­­ vµ x©y dùng m¹ng l­­íi th«ng tin dù b¸o b·o ...

10.1.13. Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña c¸c ®Þa ph­­¬ng cã thÓ tham kh¶o QCXDVN 02: 2008/BXD- Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam- Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn dïng trong x©y dùng- PhÇn 1.

 

 

10.2. §èi víi khu vùc bÞ ¶nh h­­ëng ngËp lôt vïng §BSCL

10.2.1. H×nh thµnh c¸c ®iÓm d©n c­­ n«ng nghiÖp, phi n«ng nghiÖp, th­­¬ng m¹i dÞch vô, trang tr¹i theo c¸c h×nh th¸i d©n c­­ vïng ngËp s©u; vïng ngËp võa vµ n«ng; lµng v­­ên vµ d©n c­­ ph©n bè theo kªnh r¹ch, các trục giao thông đường bộ

10.2.2. H×nh thµnh c¸c ®iÓm d©n c­­ tËp trung hoặc các tuyến dân cư bằng cách đào ao, hồ lấy đất tôn nền theo cụm; đào kênh lấy đất tôn nền dọc bờ kênh, đắp bờ bao khu dân cư hoặc làm nhà trên cọc. Việc đắp bờ bao các khu dân cư phải thực hiện theo quy định của Bộ NN&PTNT để tránh làm dâng cao mực nước được kiểm soát vµ ®¶m b¶o tho¸t n­íc nhanh.

10.2.3. TËn dông ®Õn møc cao nhÊt ®Þa h×nh tù nhiªn vµ tÝnh to¸n triÒu c­­êng lín h¬n ®Ønh triÒu lín nhÊt.

10.2.4. Nhµ ë nªn b¸m theo s«ng, kªnh, r¹ch, ®­­êng giao th«ng chÝnh. H­­íng thuËn lîi lµ h­­íng quay ra kªnh r¹ch vµ ®­­êng giao th«ng, phÝa sau cã ®­­êng ®i vµ ®¶m b¶o sù liªn kÕt víi c¸c nhµ trong xãm. Bè trÝ c¸c bÕn thuyÒn vµo nhµ ®¶m b¶o sinh ho¹t hµng ngµy vµ kh«ng c¶n trë giao th«ng trªn kªnh r¹ch.

10.2.5. §èi víi vïng ngËp n«ng nªn ¸p dông gi¶i ph¸p t«n nÒn côc bé kÕt hîp sµn g¸c hoÆc t«n nÒn toµn bé cao h¬n mùc n­­íc lò. T«n nÒn ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n­­íc nhanh vµ kh«ng g©y xãi lë nÒn ®­êng vµ nÒn c«ng tr×nh, tËn dông tèi ®a ®Þa h×nh tù nhiªn, h¹n chÕ khèi l­­îng san ®¾p.

10.2.6.   §èi víi vïng ngËp s©u chän gi¶i ph¸p x©y dùng lo¹i h×nh nhµ v­­ît lò, nhµ sµn, nhµ trªn cäc kÕt hîp gi¶i ph¸p t«n nÒn. Khi x©y dùng nhµ sµn, nhµ v­­ît lò th× chiÒu cao sµn nhµ tÝnh tõ cao ®é nÒn kh«ng nhá h¬n 1,5m.

10.2.7.  TËn dông kªnh r¹ch lµm hÖ thèng giao th«ng.

10.2.8. Lùa chän c©y trång thÝch hîp víi vïng lò ®Ó b¶o vÖ ®Êt vµ chèng xãi lë.

10.2.9.  Khi quy ho¹ch ®iÓm d©n c­­ n«ng th«n vïng bÞ ¶nh h­­ëng thiªn tai ph¶i bè trÝ ®iÓm s¬ t¸n khÈn cÊp, cã c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµm n¬i tr¸nh b·o, lôt. Cao độ nền cần cao hơn mức nước tính toán lớn nhất (max) hàng năm tối thiểu là 0,3m.

10.3. §èi víi khu vùc bÞ ¶nh h­ëng cña h¹n h¸n vµ x©m nhËp mÆn

10.3.1. CÇn cã gi¶i ph¸p quy ho¹ch c¸c b·i ch¨n th¶, trång rõng, ph¸t triÓn hÖ thèng thñy lîi võa vµ nhá, sö dông vËt liÖu ng¨n gi÷ n­íc vµ sö dông nguån n­íc cã hiÖu qu¶.

10.3.2. Quy hoạch sử dụng đất hợp lý theo cơ cấu sản xuất mùa vụ, nuôi trồng thích hợp theo từng vùng sinh thái. Kh«ng quy ho¹ch khu d©n c­ ë gÇn bê biÓn, cöa s«ng.

10.3.3. Lùa chän gi¶i ph¸p lµm ®ª biÓn, đê bao kết hợp hệ thống cống và trạm bơm ở các vùng ven biển để tránh ngập lụt; xây dựng c¸c hå chøa n­íc ngät.

--------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tải về