Mục tiêu, sứ mệnh, nguyên tắc đầu tư

Mục tiêu chung

Việt Nam một đất nước có nền kinh tế non trẻ, nhưng có bề dầy lịch sử về dựng nước, giữ nước, có một nền văn hiến lâu đời và hơn hết là có một vị trí thuận lợi về địa lý kinh tế, an ninh quốc phòng của khu vực và quốc tế. Mặt khác, trước những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Công ty Trường An nhận thức sâu sắc rằng để có thể tồn tại và phát triển cần phải xác định rõ:

- Mục tiêu hoạt động “Thời gian - Chất lượng - Uy tín -  Hiệu quả"

- Phương châm hành động "Tận tuỵ - Năng động - Sáng tạo"

là nền tảng cho sự phát triển bền vững và luôn luôn coi trọng vai trò của khách hàng bằng sự tôn trọng, tính cầu thị, trung thực để trở thành nhà tư vấn, nhà đầu tư chuyên nghiệp, có đẳng cấp quốc gia và tầm quốc tế.

Sứ mệnh phát triển

Luôn luôn hành động theo Hiến pháp và luật pháp quốc gia và thông lệ quốc tế;

Định hướng theo thị hiếu người tiêu dùng trên cơ sở luật pháp và sự phát triển của cộng đồng xã hội;

Nắm vững thời cơ, cơ hội trên quan điểm phát triển quốc gia và quốc tế;

Gắn bó mật thiết với các tổ chức chính trị, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội để tạo dựng cơ hội phát triển;

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBNV nhằm đáp ứng tốt nhất có thể phục vụ sự phát triển lâu dài và bền vững;

Đoàn kết sức mạnh cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong việc bảo vệ thành quả đạt được phục vụ mục tiêu đặt ra;

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh qua các năm gắn với đa dạng hoá mục tiêu đầu tư, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng;

Không ngừng tạo dựng, gia tăng giá trị tài sản cho các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác ....

Giải quyết việc làm và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống CBNV và xã hội;

Chia sẻ lợi ích và đóng góp công sức chung cho mục tiêu quốc gia và dân tộc về sự phát triển.

Nguyên tắc trong đầu tư

Đảm bảo thiết chế của Nhà nước, đúng luật và đúng thời điểm, mục tiêu chung Công ty đã đặt ra;

Đón đầu định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực đầu tư, lợi thế đầu tư;

Tạo ra giá trị gia tăng tối đa có thể trên nguyên tắc hài hoà lợi ích;

Đánh giá đúng khả năng, năng lực của Công ty và đối tác để có kế hoạch hành động cụ thể nhằm quản lý các rủi ro, nâng cao phương thức hoạt động và hiệu quả đầu tư.